« powrót

Statut

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOŁACZYCACH

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE §1

Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach, zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie:

1)  Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2012.406 j.t.),

2)  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 - j.t.),

3)  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 ze zm.),

4)   Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1998.21.94 j.t.),

5)  niniejszego Statutu.

§2

1.  Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Bieździedza.

2.  Zasięgiem swoim Ośrodek obejmuje obszar Gminy Kołaczyce.

§3

Gmina Kołaczyce oddaje Ośrodkowi w użyczenie budynek położony w Bieździedzy, posadowiony na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołaczyce - działka nr 402/7

0  pow. 0,0685 ha oraz działka nr 403/4 o pow. 0,1280 ha z przeznaczeniem na siedzibę

1prowadzenie działalności statutowej oraz wyposaży w majątek ruchomy.

§4

Ośrodek uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Kołaczycach.

§5

W skład Ośrodka wchodzą kluby młodzieżowo-dziecięce, które są jednostkami Ośrodka nie posiadającymi odrębnej osobowości. Pracę w klubach wykonują referenci ds. kultury będący pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury. Kluby zajmują się pracą z młodzieżą i dziećmi na rzecz kultury, zapewniają im opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

Kluby młodzieżowo-dziecięce to jedynie nazwa potoczna. Znajdują się one w domach ludowych na terenie Gminy Kołaczyce, tj. w Kołaczycach, Nawisu Kołaczyckim, Bieździedzy, Sowinie, Bieździadce, Lublicy i Sieklówce.

Referenci ds. kultury wykonują pracę w wydzielonych do tych celów pomieszczeniach.


§6

Podstawowym celem Ośrodka jest:

1)  rozwijanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy,

2)   upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą,

3)  wzbogacanie dorobku kultury Ziemi Kołaczyckiej,

4)   edukacja kulturalna mieszkańców,

5)  zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki i wychowania zgodnie z art. 24 p.1 ustawy

0  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2013.135 ze zm.)

§7

Do zadań Ośrodka należy tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury w szczególności poprzez :

a)   organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

b)  tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie kulturą i sztuką,

c)  tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego,

d)  rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców w oparciu o zespoły artystyczne i koła zainteresowań,

e)   działanie w celu integracji społeczności lokalnych poprzez tworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, regionalnych i środowiskowych wartości kulturalnych,

f)  organizowanie spektakli, festiwali, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych

1rozrywkowo - rekreacyjnych,

g)  prowadzenie działalności instruktażowo - metodycznej,

h)  zabezpieczenie warunków aktywnego uczestnictwa w tworzeniu i upowszechnianiu amatorskiego ruchu artystycznego,

i)  pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży

j) koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, k) opieka nad działalnością amatorskich zespołów ludowych,

I) współdziałanie z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami o podobnych celach

i  zadaniach w gminie, powiecie, w kraju i za granicą,

m) opieka nad klubami i świetlicami wiejskimi,

n) upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju za granicą,

o) prowadzenie wypożyczalni sprzętu technicznego i innych,

p) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,

q) organizowanie różnorodnych kursów i szkoleń,

r) prowadzenie Centrum Kształcenia Na Odległość - Wioska Internetowa w Sieklówce.

§8

1.Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.

2.  Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz.

Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz. Regulamin konkursu ustala Burmistrz.

3.  Burmistrz może powierzyć zarządzanie Ośrodkiem osobie fizycznej lub prawnej.

Do osoby, której powierzono zarządzanie Ośrodkiem stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.

4.   Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

5. Dyrektor jest przełożonym służbowym wobec pracowników Ośrodka.

6. Dyrektor zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.

7. Dyrektor  odpowiada za:

-prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka,

-prowadzenie spraw kadrowych,

-organizację i właściwe funkcjonowanie jednostki,

-powierzony majątek i prawidłowe jego wykorzystanie,

-terminowe składanie sprawozdań z działalności.

§9

1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej

i  obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści z innych dziedzin związanych z działalnością Ośrodka.

2. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

3. Wynagrodzenie pracowników Ośrodka ustala Dyrektor Ośrodka w oparciu o zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury.

§10

1.  W Ośrodku może działać Rada Programowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach zwana dalej Radą.

2. Rada jest organem doradczym Ośrodka.

3. Radę powołuje Burmistrz na wniosek Dyrektora.

4. Rada  działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Burmistrza.

§11

Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Ośrodka po zasięgnięciu opinii Rady Miejskiej w Kołaczycach.

§ 12

Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz.

IV.  GOSPODARKA FINANSOWA

§13

1.  Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielna gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.

2.  Ośrodek otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności w tym, w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.

3.  Ośrodek może pozyskiwać środki finansowe z:

-  wpływów z własnej działalności,

-  dotacji z budżetu państwa,

-  wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

-  spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

-  innych źródeł.

4.  Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę.

5.  Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§14

1.  Podstawą działalności Ośrodka jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora

i     zaopiniowany przez Radę.

2.   Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

3.  Ośrodek wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej.

4.  Ośrodek może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, przedstawieniach teatralnych i imprezach artystycznych i rozrywkowych.

5.  Ośrodek wszelkie dochody z prowadzonej działalności przeznacza na cele statutowe.

§15.

Dyrektor corocznie w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów przedkłada Radzie Miejskiej w Kołaczycach sprawozdanie z działalności Ośrodka w poprzednim roku kalendarzowym.

Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonaniu zadań, o których mowa w § 7, w szczególności o zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.

Partnerzy