Deklaracja dostępności

 1. Nazwa podmiotu publicznego: Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach, Bieździedza 100A, 38-214 Bieździedza.
 2. Status pod względem zgodności z ustawą: Spełnia.
 3. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 21.09.2020 r.
 4. Data ostatniego przeglądu deklaracji 31.03.2023 r.
 5. Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Marzena Jasik.
 6. Deklarację sporządzono na podstawie: Samooceny sporządzonej przez podmiot publiczny.
 7. Sposób wykonania samooceny zgodności z ustawą:

  Wykonawca/operator strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kołaczycach oświadczył w umowie na świadczenie usługi wykonania, wdrożenia i prowadzenia strony BIP spełnienie przez ten system między innymi wymagań Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Z tego samego systemu w ramach tej samej umowy korzysta Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach.

  Z powodu barku ogólnodostępnych narzędzi (walidatorów), za pomocą których można zweryfikować zgodność strony internetowej z wymaganiami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie dokonać pełnego sprawdzenia zgodności.

  Dołożymy wszelkich starań, aby takiego sprawdzenia możliwie jak najszybciej.

  Na obecną chwile dokonaliśmy walidacji pod kątem dostępności strony zgodnie ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA, korzystając z narzędzia dostępnego na stronie http://achecker.ca/checker/index.php (walidacja wykazała brak poważnych błędów).
   
 8. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Marzena Jasik.
  Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: dyrektor@gokkolaczyce.pl 
  Numer telefonu do osoby kontaktowej: 13 446 67 28
 9. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
 10. Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych.

  Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

  Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

  Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie.
  Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.
  Zdefiniowane skróty klawiaturowe:
  1. przejdź do głównego menu
  2. przejdź do treści
  3. przejdź do wyszukiwarki
  4. przejdź do mapy serwisu
  W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:
  Dla przeglądarki OPERA, CHROME, SAFARI i INTERNET EXPLORER Lewy ALT + „klawisz skrótu”
  Dla przeglądarki MOZILLA Lewy ALT + SHIFT + „klawisz skrótu”
 11. Opis procedury wnioskowo-skargowej:

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 12. Dostępność architektoniczna:
 13. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach Bieździedza 100A

  Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.
  Do budynku prowadzi 5 wejść. Zdjęcia poniżej przedstawiają budynek GOK w Kołaczycach oraz plan sytuacyjny budynku z zaznaczonym głównym wejściem do budynku, podjazdem dla wózków inwalidzkich.

  Zdjęcie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach z zaznaczonymi wejściami i podjazdem dla wózków inwalidzkich

  Plan sytuacyjny budynku GOK w Kołaczycach z zanzaczonymi wejściami i podjazdem dla osób niepełnosprawnych
  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
  Dla osób na wózkach dostępny jest podjazd.
  W budynku GOK dostępne są 2 toalety dla osób niepełnosprawnych.
  Przed budynkiem brak wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Budynek nie jest wyposażony oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
   
 14. Istnieje możliwość umówienia się z Gościem na parterze budynku..
 15. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków GOK w Kołaczycach, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za swojego psa asystującego.
 16. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W Gminnym Ośrodku Kultury w Kołaczycach brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.
 17. Dostępności informacyjno-komunikacyjna.
  Kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kołaczycach możliwy jest poprzez:
  1. napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach, Bieździedza 100A, 38-214 Bieździedza;
  2. Telefonicznie pod numerem telefonu 13 44 2 67 28;
  3. Drogą mailową poprzez wysłanie maila na adres e-mail: dyrektor@gokkolaczyce.pl

 

Partnerzy: