Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach (www.gokkolaczyce.pl).

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2011-02-01.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.

Treści niedostępne:

 • brak skrótów klawiaturowych, na stronie internetowej można używać jedynie standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • niektóre dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia i grafiki w serwisach nie mają alternatywnych opisów, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych,
 • fokus na niektórych elementach jest niewidoczny.

Wyłączenia
• dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed 18 wrzesnia 2020 r.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez instytucję.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: dyrektor@gokkolaczyce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 13 442 67 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu siedmiu dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach

Adres: Bieździedza 100A 38-214 Bieździedza

E-mail: dyrektor@gokkolaczyce.pl

Telefon: +48 13 442 67 28

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach Bieździedza 100A

 • Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycachjest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku prowadzi 5 wejść.
Zdjęcie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach z zaznaczonymi wejściami i podjazdami dla wózków inwalidzkich

Zdjęcie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach z zaznaczonymi wejściami i podjazdami dla wózków inwalidzkich

Zdjęcie wizualizuje budynek Gminnego Ośrodka Kultury

Plan sytuacyjny budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach z zaznaczonymi wejściami i podjazdem dla osób niepełnosprawnych

Plan sytuacyjny budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach z zaznaczonymi wejściami i podjazdem dla osób niepełnosprawnych

Wizualizacja wejść do pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest podjazd.
 • Są dostępne 2 toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem brak wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Budynek nie jest wyposażony oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
 • Istnieje możliwość umówienia się z Gościem na parterze.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu:

+48 13 442 67 28;

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach

Bieździedza 100A

38-214 Bieździedza

 • wysłać e-mail na adres: dyrektor@gokkolaczyce.pl
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach w godzinach urzędowania 800-1600.

Deklaracja dostępności POBIERZ

Plakat

Partnerzy: